A tigris vadászat nem kervárott, hanem Indiában volt - ellentétben a hiresztelésekkel.

Az Indiai Augurban lévő vadászat eredménye lett a két tigris kölyök. A tigrisek életútját egy másik cikkben dolgozom fel. A vadászat leírását kezdtem feldolgozni a korabeli újságok alapján, de az eredeti szöveg megjelenítés nem  volt  élvezhető. A folyószöveges átírat mellett döntöttem. Ahol szükségét éreztem ott az olvashatóság érdekében pár betüt  javítottam, de inkább csak a tagolásra figyeltem.

Még az is elolvashatja, aki nem rendelkezik vadász vénával. Egyik főszereplője gróf Batthyány Elemér az első felelős miniszterelnökünk fia. A cikk szerzője báró Orzcy Elek, akit a tigrisek származását illetően hiteles személynek tartok. De mi köze van a híres Kincsem paripához, vagy a városligeti korcsolyázáshoz az is kiderül a cikk végén.

Még a Válogatott történetek Ikervárról kiadványban is helyi vadászaról szólnak tévesen, mende-monda helyett itt olvasható hogyan is történt az eset.

 

A vadászat élvezetes ismertetése a Vadász- és Verseny-Lap újság 1874-es év julius 22, 29 és szeptember 2-án jelent meg. Forrása Arcanum könyvtára.  Akkor még ilyen szép grafikájú címlapokkal adták el az újságot.

 

 

                         Tigris-vadászatok Közép-Indiában  -  irta Báró Orczy Elek

 

(Eredeti tudósítás - Feladatott Damgulquerban jun. 5-éu, megérkezett Pestre jul. 1 5-én. SZERK)

         Márczius hó 31-kén hagytuk el Calcuttát Batthyány Elemérrel, hogy Angurban csatlakozzunk azokhoz, kik társaságában két hónapot leendünk tigrisvadászattal töltendők. Negyvennyolcz órai vasút Martakába s onnét három órai kocsizás Indorba vittek, hol Dal y tábornok vendégszerető házában egy napot megpihenvén, utunkat folytatók. Még hatvan mértföldet kelle kocsin s harminczat lóháton hátrahagynunk. mignem rendeltetésünk helyére, Augurba elértünk.

Augur a »Central Indian-Horses« bennszülött lovas-ezred fekhelye, melynek angol tiszt-1 jei már hosszú évsoron á t két havi szabadságidejüket tigrisvadászattal szokták eltölteni, melyek eredményük- s czélszerü rendezésüknél fogva a sporting-körökben világhírű nevet vívtak ki maguknak.

E vadászatok vezére sok éven át Martin őrnagy volt. s vezetése alatt közel 500 tigris lövetett ; ö maga ezekből 281 darabot ejtvén el. Két év előtt azonban megházasodván, bár a sportról nem mondott le, de két hónapot nem akarván családjától távol tölteni, a vezérpálczát Gerar d kapitány kezeibe tette le, ki bár még csak huszonnyolcz éves, de már tapasztalt vadász s mint egyike a leghíresebb lövőknek ismeretes.

Április 6-kán reggeli 10 órakor vágtattunk be Augurba, s pár órai társalgás a sportról társainkkal oly ismerősekké lőn. mintha éveket töltöttünk volna együtt.

Vadásztársaságunk hat tagból állandott, u. m. Gerard kapitány, Howard kapitány, Mr. Annandale , Batthyány Elemér és Czetwertynskyből, kit azonban, miután lázából még nem üdült fel egészen, Calcuttában kénytelenittettünk hátrahagyni, s e sorok írójából. Nem köszönhetjük meg eléggé ama brit tisztek szívességét, kik hogy nekünk idegeneknek a tigrisvadászatot lehetővé tegyék, az idénre ez élvezetről lemondottak s nekünk helyeiket átengedők.

Mielőtt magáról vadászatainkról irnék, röviden meg akarom említeni azon általános szabályokat, melyek szerint e sport űzetik.

Mintegy két hóval az expeditió kiindulása előtt shikarik küldetnek ki a bevadászandó területre, kipuhatalandók. hol tartózkodnak tigrisek, s ezek jelentése szerint készíttetik a terv.

April elején a nap sugarai a jungleok füveit s lombjait kiszárítván, a tigrisek, a folyók s patakok melletti sűrűket keresik fel. Ekkor száll a társaság táborba. Az előre elkészített terv szerint történnek a vadászatok, egy-egy helyen egy, legfeljebb két napig levén a tartózkodás.

Kinek-kinek van egy nagyobb s egy kisebb sátra; az előbbiben hogy a délelőtti meleg órákat vagy netaláni üres napot töltse, az utóbbi, hogy zivataros éj esetére menhelyül szolgáljon; rendesen ugyan az éjszakák oly szépek és bűvösek, hogy az alvás szabad ég alatt történik.

Kinek-kinek ezenkívül kell lennie két lovának. vagy mi czélszerübb és sokkal olcsóbb, két ponnyjának, s ezenkívül italáról is kinek-kinek magának kell gondoskodnia, mig az étkezés gondozása az expeditió vezérét illeti.

Ebéd után a szolgák a sátrakat felszedik s minden podgyászt. az ágyak kivételével, tevékre raknak s az éj hüsében a legközelebbi tábor helyére mennek, hogy az érkező vadászokat már kész reggeli várja ; ezek pedig reggeli öt órakor lóra ülve, a mennyire csak a többnyire igen köves talaj engedi, sebesen lovagolják be a 15—20 mértföldnyi távolságot.

Az előre küldött shikari éjszakára a viz melletti helyekre csalétkül borjukat kötözött ki, s ha ezek közül egyet tigris megevett, akkor csaknem biztos, hogy ez nap tigris lesz a hajtásban, ellenben ha nem bántotta s csak csapását találják : akkor tanácsosabb ez nap nem hajtatni s bevárni a másnapot, mert valószinü, hogy a tigris máshol talált eleséget vagy pedig nem volt éhes, s mindkét esetben elejtése felette kétséges.

Ezen napok kellemetlenek a társaság tagjaira nézve, mert vadászatkor nem érezni a meleget, de a sátrakban csaknem kiállhatatlan.

 A vadászat hajtásokból áll; hajtókul bennszülöttek és elefántok szerepelnek. Amazok dob, czintányér s más egyéb hangszereken éktelen lármát vivén véghez; emezek az emberek számára járhatatlan sűrűségekből zavarván ki a vadat. S ezek után visszatérek vadászatainkra.

Ápril 7-kén reggeli hat órakor indultunk el Augurból s kétszer váltva paripát, hamar lovagoltuk le a 30 mértföldnyi távolságot, mely első napi vadászhelyünktől, Kaseletől elválasztott.

A déli órák levén a legalkalmatosabbak a vadászatra, reggeli után egyet pihentünk s 12 óra tájban kiindultunk, miután sorshúzás utján kinek-kinek állását, vagyis inkább fáját kijelöltük volna, a mennyire csak lehetett, kényelmesen elhelyezkedtünk.

Rövid idö múlva megkezdődött a hajtás ; a mint a hajtók már csaknem hozzánk értek, dön G. felől egymást sebesen követő lövéseket hallottam. A lövések hallására különös metamorphosis történt a vidéken. A jungleok száraz fái ugyanis megnépesedtek, mert a hajtók sebzett tigristőli félelmükben mind fákra másztak, s ezen látvány, valamint a csendesen lépdelő elefántok, a lemenő nap sugarai által világítva, gyönyörű képet ábrázoltak.

Nem sokára G. átkiáltott hozzám, hogy üljek az egyik elefántra s jöjjek hozzá. A mint odaértem, beszélte, hogy egy párduczot látott? mintegy 130 lépésnyire; hogy reá lőtt, s azt hiszi, találta is, s hogy egy hajtó látta a párduczot egy sürü bokorba vonulni. Azonnal oda indultunk, de a hely oly sürü volt, hogy mitsem láthattunk. Köveket s tüzet dobtunk a bokrokba, de a párducznak semmi kedve sem volt rejtekét elhagyni, s csakis ide-oda bujkálását hallottuk. A hajtó, ki a sürübe menni látta, ekkor vakmerően egész a bokorhoz ment, mire a párducz — egy gyönyörű állat- — villámgyorsasággal kiugrott, körmeit a meghökkent emberen végighúzta, de szerencsére nem veszedelmesen, s mielőtt lőhettünk volna, már viszszaugrott. Én a bokortól vagy nyolcz lépésnyire lehettem, s shikarim, ugy a mahud (elefántvezető) ekkor a párduczot látták is, de szemeim elől egy kis bokor eltakarta. Újr a köveket dobatván be, végre a párducz reá szánta magát a kijövetelre, de most vigyáztunk, s alig mutatt a fejét, máris Maj Martin biztos golyója, ki oldalról először pillantotta meg, leteritette. Ez igen szép példány volt, s estére megtérve, sátraink előtt bőrét levonattuk.

A kép ugyanebben a korszakban élő gróf Andrássy Manó (1821-1891) - Utazás kelet Indiába művében jelent meg, 1853-ban.

Ápril 8-kán ugyanezen helyen vadásztunk; párduczot láttunk. de nem tudtuk lövésre kapni.

Ápril 9-kén tiz mértföldet lovagoltunk Nimodiába. Üres nap.

 April 10-kén harmincz mértfölddet tovább, Kowea körül táboroztunk. Párduczot láttunk, de lövésre ezt sem kaphattuk.

11-kén ugyané helyen vadásztunk párduczra s medvére. Az első hajtásban Howard kapitány meglátja a párduczot roppant sűrűben; reá lő, de nem találja. A hajtók látják, hová vonul, s mi követjük. A sürü dzsoungelben egyetlen lépést sem lehetvén világos életkoczkáztatás nélkül tenni, fákra kellett mászni s az elefántokat hajtásra küldtük. Fáinkon azonban igen kényelmetlen helyzetünk volt, mert csakis vékony gallyakon ülhettünk, melyeken nem is igen Yolt szabad fészkelődnünk, mert letörnek.

Végre lárma támad, az elefántok trombitálnak s felénk közelitnek. Minden izmunk megfeszül a figyelésben. Végre a roppant nád sűrűségéből kiészlelém, hogy a párducz köztem s Mr. Annadale fája között halad el igen sűrűben, s ugy megy Elemér felé, ki valamivel hátrább volt. Elemér lő s eltalálja, a párducz ordit, de ülése oly bizonytalan volt, hogy a mint puskáját elsütötte, az egyensúlyt elvesztette s csakis az által, hogy puskaszijával magát egy galyhoz kötötte, maradt meg fáján, különben talán a párducz prédája lesz, mert ez ingadozásban ujjával a másik ravaszhoz ért s második csövét is kilőtte, a párducz pedig, bár erősen megsebezve, ezalatt közeledett s éppen Batthyány fája tövéhez ért. Szerencséje tehát, hogy fennmaradt s hirtelen megtöltvén fegyverét, a lenn morgó bestiának megadta a kegylövést. — Ugyané hajtásban egy medvét is látván, annak keresésére indultunk s oly szerencsések is voltunk, hogy megkaphattuk. Howard és Gerard lőtték társaságban.

Április 12-én a 10 mértföldnyire levő Sonkutchba lovagoltunk. Üres nap.

Apr. 13-kán 8 mfldet Heidaporczig. Egy hajtást tetettünk, de mit sem láttunk.

Apr. 14-kén 23 mfld Karnawurba. It t találtuk a Calkuttában bátramaradt Czetver - t i n s k y t, valamint azon hirt, bogy innen 8 mfldnyire láttak tigrist. Hama r megtettünk minden készületet, s elindultunk. Amint a helyszínére értünk, egész fogadtatásban részesültünk. A rajali öcscse maga is kijött, hogy vadászatunk szemtanúja legyen, minek Gerard éppen nem örült, tapasztalásból tudván, hogy ez emberek egy pillanatig sem tudnak nyugodtan lenni. — Maga a vadászati hely gyönyörű, viztől körülvett sűrűség; igen kis terület, s igy könnyen körülvehető. Csak 4 puskás számára levén hely, kettőnek elefántra kell mennie, hogy kik legyenek: a sorsra bizzuk, s ez Anandale , és Howard kapitányt jelölt. Mi többiek a leg- ! nagyobb csendben foglaljuk el helyünket. Batthyány és Czetwertinsky vannak a jó helyeken; én és Gerard már meglehetősen a hajtás szélén. A mint a hajtás megkezdődik, nem kis meglepetésemre látom a rajali öcscsét elefántjával Batthyány és Czetwertinsky között helyet foglani; az elefánt természetesen a száraz lombok s gályákon nem kis zajt ütvén; s ez is volt az én szerencsém, mert a tigris már lefelé tartott egy kis vízmosásban, midőn a zajt meghallva, visszafordult, kifelé a begynek. Mintegy 30 lépésre lehetett hozzám, a mint megláttam s szemközt reám jött. Mindenkitől azt hallván, hogy nem tanácsos szemközt lőni; várni akartam, mig vagy jobbra vagy balra fordul. A mint 8—10 lépésre volt csak már, sliikarim meg nem állhatta, s kiabált, hogy lőjjek!

A tigris emberi hangot hallva, széttekintett, meglátott, egy roppantot bőgött s egy óriási ugrással jobbra tartott. Ekkor egy galy miatt nem lőhettem s egészen meg kelle fordulnom, mindjárt rá azonban czélba kaptam s tüzeltem. Első lövésemre összerántotta magát, másodikra felbukott, de újra felkelt s tovább haladt. Hamar másik puskámért nyúltam, de mire elkészültem, a tigris már újból összerogyott — hogy többé fel ne keljen. Örömöm határtalan volt. Az első tigrist, mit életemben láttam, meglőhetni, s még egy ily szép példányt — ritka szerencse. — A tigris hossza 9 láb, 4 hüvelyk; feje óriási.

April 15-dikén Tuppába, 16 mfldnyivel tovább mentünk. Itt bárom tigrissel biztattak; az egyik 2, a másik 4, a harmadik 6 mértföldnyire volna. Az elsőre megyünk ki. Első hajtásban egy medvén kivül, mely mindnyájunk fája alatt elhalad s a hajtókat már látó Annandale által mégis lövetik, mi sincs. A tigris közvetlenül a hajtás előtt tört ki. Még egy hajtást próbálunk, de a tigrist csak a hajtók látták. Már sötétedvén, hazamegyünk.

April 16. A tegnapi tigris a számára kitett csalétekhez nem nyúlván, más tigris után megyünk. A sorshúzásnál a szerencse nekem igen kedvez, a legjobb helyet búzom. A hajtás megkezdődvén, a mint körülbelül fele uton vannak, nem kis meglepetésemre a zajt megszűnni hallom. Pár percz múlva jő Gerard és mondja, hogy a tigrist látta egy magas füvei benőtt helyre vonulni, hova a hajtók nem mehetnek s hogy állásainkat meg kell változtatnunk. Annandal, Batthyány, Howard s én fákra jutunk, Czetwertinsky és Gerard elefánton maradnak. Ep amint elhelyezkedem, balra nagy bőgést hallok, de a mint puskámat felkapom, egymással veszekedő két medvét pillantok meg. Leeresztem puskámat, de szerencsémre, jobb felé nézve, látom a tigrist a magas fűben kúszni. Má r sürü bokrokhoz ért s csakis hátulját láthatám. Csaknem kapásra lövök s összerogyni látom, de felkel s eltűnik. Második golyómat utánna küldöm, de ez nem találja. Howard kiabálja, hogy látta a tigrist a dombon átmenni s hogy igen erősen meg van sebezve. Gerard és Czetwertinsky utánna mennek elefánton s a domb túlsó oldalán látják is egy tisztáson feküdni, Gerard mondja Czetwertinskynek: már meg van dögölve, de biztosság kedveért lőjjön még bele egy golyót. A mint ezt kimondotta, a tigris felugrik s egyenesen az elefántoknak rohan. Az elefántok nem lévén eléggé jók, megfordulnak s Czetwertinsky golyója nem talál. A tigris Gerard elefántjának a farkába kapaszkodik, az elefánt elrohan s Gerard nem kis veszélyben van, liogy a galyak által összezuzatik. Czetwertinsky elefántja ezalatt megcsendesedvén, lő, a tigrist eltalálja, ki is Gerard elefántját elereszti s a másiknak szalad. Ekkor pár shikari lő, ugy mint Gerard is, s a tigris kiadja páráját. Ez is igen szép példány. 9' 1".

Ápril 17-kén ugyanazon helyre megyünk, hol tegnap voltunk, uj tigris jelentkezvén. A sorshúzásnál ismét kedvez nekem a szerencse. A mint a hajtás megkezdődik, pávahangot hallok. Tudván, hogy e madarak a tigris legbiztosabb árulói, e pontra szegezem figyelmemet s látok is mintegy 300 lépésnyire egy tigrist csendesen a sűrűben kúszni. A hajtók zaja nem sokára megszűnik s jelentik, hogy a tigris kitört, de hogy nem látták, hogy hová vonult. Elfoglaljuk uj helyeinket s a hajtás megkezdődik. A tigris egyenest Batthyányinak tart, de tőle vagy 200 lépésnyire megfekszik. A mint a hajtók hozzá közelednek s ő nem mozdul, Gerard megállítja a hajtókat s Czetwertinskyt és Howardot elefántra ültetvén, hajtani küldi. A tigris bevárja őket s Howard meg is lövi. Nagysága 9' 3".

Ápril J8. Mugurda 9 mfld. Itt nincs semmi, de ugyanazon helyről, hol a két utóbbit lőttük, kapunk tudósítást, hogy uj tigris van. Visszagallopirozunk tehát, de eredmény nélkül; mert bár mind a két hajtásban, mit tétettünk, benn van a tigris, de mindig kitör.

April 19. Bliodicara 8 mfld. Két hajtást tétettünk minden eredmény nélkül.

April 20. Patrama 24 mfld. A mint megérkezünk. azon hirrel fogadnak, hogy emberevő pusztit a vidéken. Gerard azonnal megtesz minden intézkedést s kiindulunk. Ma nagy elővigyázattal megyünk; hajtók nincsenek, hanem fele a puskásoknak elefánt hátán szerepel, hajtókul a többiek pedig szintén elefánt hátán mennek állásaikra. De hiába minden készülődés, bár a fenevad tanyáját megtaláljuk, de magát nem.

April 21. Itt maradunk, még egyszer megpróbálandók szerencsénket az emberevőre. Reggel azon kedvezőtlen hirt kapjuk, hogy a tigris számára kitett egyik párát vadkutyák ették meg. A tigris ezektől félvén, előre sejtjük, hogy nem látandjuk őt; mindazáltal egész nap hajtattunk, de eredmény nélkül.

April 22. Nyapore 16 mfld. Megérkeztünkkor kedvezőtlen hir fogad. Tigris nincs s Gerard már ki is adja a napi parancsot, hogy kiki tehet, a mit akar, a mint jő Hassa Sing azon tudósítással. hogy a tigris ide 6 mfklnyire van. Hassa Sing főshikarink oly nevezetes egyéniség, hogy lehetetlen róla meg nem emlékeznem. Jelenleg mintegy 60 éves. Fiatal korától fogva a »Central-Indian-Horses«-oknál szolgál, de azon időtől fogva összes szolgálata alig állott egyébből, mint shikarikodásból. S most is ő a főszemély ; ő állítja fel a puskásokat, a legmagasabb elefántról vezérli a hajtókat, stb. Vezérlete alatt mintegy 800 tigris lövetett ; de csakis ezen állatokat tartja érdemeseknek, hogy utánnuk járjon, a párduczot és medvét megveti, s ha egyéb vad hiányában a társaság őzekre vagy szarvasokra megy ki, rosz kedvű. De visszatérek tárgyamra. A helyet, hol a tigrisnek tartózkodnia kell, megpillantva, azonnal igen jó vadászatot reménylünk. Mély mederben kristálytisztaságu patak folydogál s a partok roppant sürü bokrokkal benőve; annál inkább csodálkozom, midőn a hajtókat már látom s tigrisnek még mindig semmi hire. Egyszerre azonban a hajtók részéről roppant lármát, egy puskalövést s nem sokára Gerard nagy puskáját hallom rövid időközben négyszer dördülni, s ezután kiabálják: »marlia«, azaz megdöglött. Oda sietve, látom, hogy egy bár nem nagy (7' 10 '), de gyönyörű szinti tigrist lőtt. Gerard beszéli, hogy a tigris egészen bevárta a hajtókat s a mint közelébe jöttek, egyenesen nekik ugrott s hogy pár ember csak nagy nehezen tudott menekülni. Ekkor lőtt Hassa Sing, hogy a tigris megforduljon, mi sikerült is, s igy jött a tigris reá.

April 23. Larkole 9 mfld. Hajtásunk eredmény nélkül.

April 24. Dabri 10 mfld. Üres nap.

April 25. Nayarpe 6 mfld. Vadászunk eredmény nélkül.

April 26. Pajori 8 mfld. Ugyanaz. Éjjel egy párducz táborunkban egy lovat öl meg.

April 27. Reggel azon tudósítást kapjuk, hogy tegnapelőtti helyünkön van tigris: azonnal útnak indulunk. Sorshúzásnál nekem a folyón tuli, egészen hajtáson kivüli hely jut s Gerardtól azon utasitást kapom, ha netalán a tigris a folyón átúszna, lőjjek reá, hogy visszaforduljon. A mint a hajtás megkezdődik, látok a túlsó parton egy tigrist a puskások felé haladni, de rövid habozás után a folyóba menni s uszni. Utasításomhoz képest vagy 200 lépésre reá lőttem, de golyóm nem talált, A tigris a helyett, hogy visszafordult volna, egyenesen nekem tartott. Csak egy lövésem levén, vártam, mig vagy 5 lépésre jött s lőttem, de elhibáztam. Már este levén, uj hajtást nem tehettünk s igy elvesztettük vigyázatlanságom által a legszebb tigrist, mit eddig láttunk. Éjjel a párducz ismét meglátogatta táborunkat, sőt egyszer egészen ágyainkhoz szemtelenkenkedett, de puskáinkat már mind előre küldvén, nem lőhettük le.

April 28. Tsarmandl. Hajtatun k eredmény nélkül. Biztosak levén, hogy e helyütt tigris van, a hajtá s azonban a barlangok sokasága miatt felette kétséges levén, Gerard éjjeli lest határoz el, s ma éjjel ő és Czetwertinsky mennek ki, de eredmény nélkül térnek vissza.

29. Két hajtás, eredmény nélkül.

30. Howard, Batthyány s én az éjet lesen töltjük, eredmény nélkül.

 Május 1. Shumgurhbe érve, jó hireket hallunk : tigris van. Igen sokáig tart, mig a hajtás megkezdődhetik, s alig indul meg, látom Gerard shikariját a hajtók felé menni s őket megállitani. Leszállva fámról, Gerardhoz megyek, s megtudom, hogy a tigris Czetwertinsky mellett illant el, a nélkül, hogy észrevette volna. Azon helyet vesszük körül, hova Gerard a tigrist menni látta. Alig kezdődik meg újból a hajtás, hallom a tigrist a száraz leveleken csendesen közeledni, pár másodperezre reá Howard lövését, erre egy nehéz test összerogyását s egy második lövést. Világosan hallva a tigrist öszszerogyni, s egyéb neszt nem hallva, nem kevéssé csodálkozám, midőn tőlem mintegy 200 yardnyira egy nagy tigrist látok roppant sebes iramban a völgynek tartani. Felkapva puskámat, reá lövök, de nem találom. A tigris egy kis sziklacsoport mögött tűnt el. Howard elefánton utánna menve, fekve találja, még egyszer reá lő, de a tigris már kimúlt. Igen szép példány : 8' 10". Nevezetes, mily lövéseket bírnak el ez állatok. Howard 10 caliberü puskából 5 drachma puskaporral »shellt« lőtt. A tigrist lapoczkán, a lehető legjobb helyt találta. A shell a jobb tüdőszárnyban pattant szét s egy darabja a szivbe fúródott, s e lövéssel még mintegy 500 yardnyira volt képes menni.

2. Bairaghür. Biztos híreink nincsenek, s igy csak találomra tétettünk két hajtást; az elsőben mi sincs, a másodikban Howard lő egy 7' cobbot.

3. Bhoipoor. E helyt két tigris volt rövid idő előtt, de az utóbbi napokban nem mutatták magokat. Mindazonáltal kimegyünk, s nem hiába Alig kezdődik meg a hajtás, lövést hallunk; erre Gerard nagy puskája szól kétszer, ezt pár »sarahr« lövése követi, s ezután csend. Gerard kiabálja, hogy azt hiszi, hogy megsebzette a vadat. Az elefántok megérkezvén, Batthyány és Hassa Sing a tigris keresésére indulnak, de mit sem találnak. Igen sok barlang levén, Gerard azt hiszi, hogy ezek egyikébe vonult s kutyáiért küld. Újra összejővén, hallom, hogy egy második tigris is volt, de ez a hajtók között kitört s egy hajtó kezén a bőrt szerencsére csak megkarmolta. Azonnal utánna indulunk, de nehogy a hajtókban valami kárt tegyen, ezeket hátrahagyjuk; Annandale, Batthyány és Howard pedig elefánton hajtják meg a helyet, hol lenni vélik, mig én, Czetwertinsky és Gerard lesbe ülünk egy pár fára. A tigris csakugyan ott volt, s Annandale által meg is lövetett. 7 láb hosszú roppant sovány cob. Gerard kutyái, Sissi, Billi s Bachelor bullterrierek ezalatt megérkezvén, az első tigris keresésére indulunk. Annandale és én fákra jutunk, Czetwertinsky, Batthyány és Howard elefántra szállnak. Gerard arabs ponnyján a helyet nézi körül. A kutyák elszabadittatván az elefántokról, berohannak a sürübe s egyenest a tigrisre akadnak, mire roppant csaholást visznek végbe. A tigris elindul, de nem azon irányban, a hol mi vagyunk. s el is vesztenők. Ha Gerard épp' arra nem lovagolna. Kis fegyvere van csak nála. Megállítja lovát s czélba véve a tigrist, lő. A tigris összerogy, de újból felkel. Gerard vagy négy lövést tesz reá, mindig újból kellvén egycsövű fegyverét megtölteni, miglen a tigrist kivégzi, nagysága 8' 6".

 Május 6., 7., 8., 9. és 10-ét részint a sátrakban töltöttük el, részint hajtottunk, eredmény nélkül.

11. Raiseenban sincsenek jó híreink, de a hely igen szép levén, hajtottunk, s szerencsénkre, mert Gerardra egy gyönyörű tigris jő, melyet le is lő. 9' 3". Testre a legnagyobb, mit eddig lőttünk.

12. Későn hagyva el táborunkat, roppant melegben lovagolunk Buttonporba, hol négy tigrissel biztatnak. Helyem felette kényelmetlen, alacsony vékony fán inkább feküdnöm kell, mint ülnöm. A mint a hajtók már alig vannak 150 lépésnyire, mintegy 80 lépésre egy cobot látok kis tisztásra lépdegélni. Helyzetem kényelmetlenségénél fogva biztos lövésre nem számithatván, s attól tartva, hogy ha megsebzem vagy elhibázom, könnyen a közel levő hajtóknak rohanhat, nem lőttem reá ; annál is inkább, hogy a tigris egyenest a többi puskások felé tartott. P á r perez múlva erős tüzelést hallottam az egész vonalon. A mint ismét összejöttünk, beszélték, hogy a tigris Anandale, Batthyány és Howard mellett haladt el, s ez utóbbi meg is sebzette. Batthyány és Howard elefánton mentek üldözésére s egy barlangban meg is pillantották s Howard egy második golyót lőtt fejébe. A mint azonban a barlangból kivenni akarták, méhek által támadtattak meg, s csak nagy szaladással birtak menekülni. Egy másik cob is volt a hajtásban, melyet Czetwertinsky meg is lőtt. Hossza 7'.

13. Éjjel a méhek elpusztíttatván, reggel a tigrist kivesszük a barlangból. 7'-nyi példány Ezután három hajtást tétettünk, eredmény nélkül.

14. Tizennyolcz mértföldet kellvén lovagolnunk Galgoonha, s a hely, hol a tigris a párát megölte, még nyolcz mértföldnyire levén táborunktól : igen késő volt már az idő, midőn hajtatni kezdettünk. Első hajtásban semmi. Már alkonyodik, mire a második hajtáshoz fogunk. Czetwertinsky már félsötétben lát egy tigrist közeledni, s attól tartván, hogy ha még vár, már nem fog lőhetni reá: lő, s azt hiszi, hogy eltalálta. A sötétség miatt lehetetlen keresésére mennünk, s igy ezt másnapra halasztjuk. Ttunk hazafelé arra vivén keresztül, a hol a sebesült tigrist hiszszük, Gerard mindnyájunkat elefántra ültet, de az elefántok a sötétben nem tudván haladni, leszállunk róluk, s a helyet gyalog akarjuk megkerülni, azonban utunkat eltévesztjük s csakis éjféltájban vergődünk nagy nehezen haza. A shikariktól hallottuk, hogy öt tigris volt a hajtásban.

15. Hajnalban Gerard, Howard és Czetwertinsky azon helyre mennek, hol Czetwertinsky a tigrisre lőtt, de mitsem találnak. Később mindnyájan kimenve, a tegnapi hajtást tetetjük meg. Gerard elefánton megy s kutyáit is magával viszi. A mint hozzám ér, kérdem tőle, látott-e valamit, tagadó válaszára s látva, hogy a hajtók mind egy fa körül csoportosultak, leszállok fámról, ugyanezt teszi Howard is, s egy fa árnyékában telepedünk le, egy kis Nallaliban s csapatézunk. Alig ülünk pár perczig, midőn tigrisorditást s két lövést hallunk. Felugorva, shikhariainknál levő puskánkért szaladunk ; de mire megkapjuk, már késő : a tigris ugyanazon Nallalm távozott, melyben mi pár másodpercz előtt ültünk. Gerardhoz menve, roppant rosz kedvben találjuk; elefántja a tigris bőgésére nyugtalan lett s igy elhibázta; minket is szid, hogy miért hagytuk el fáinkat. Még egy hajtást tétettünk, de a tigris eltávozott.

16., 17. Üres napok.

18. Egy kis folyó két partját hajtatjuk meg. Alig kezdődött meg a hajtás, a felettem kis dombon álló Batthyányt látom czélozni s lőni. Erre tígrisbőgés hallatszott. Batthyány még kétszer lő, s a tigrist látom egy kis sürübe menni. Körültekintve, nem kis meglepetésemre már két tigris tart csendesen a szomszéd junglenak. Az elefántok előjővén, Howard és Czetwertinsky a hondába ülnek s azon helyre mennek, a hova az első tigrist vonulni láttam, s rövid idő múlva hallok is lövést. A tigris igen erősen meg volt sebezve s már csak kegyelemlövésre várt. Kernek példány. 8' 6". Ezalatt Batthyánytól a történteket megtudtam. Alig kezdődött meg a hajtás, egy-egy hossz távolságra négy tigris jött reá. A legnagyobbra lőtt s ez össze is rogyott, de újból felkelt s igy második lövését is tette reá. A többi három ezalatt mozdulatlanul állott. A mint hamar megtöltött s épp egyiküket czélba vette, tigrise újból felkelt s orditva rohant a fának, melyen ült, s igy még egy lövést volt kénytelen reá tenni, s csak a negyediket tehette a cobbok egyikére, ki jelt is adott. Ezután, mielőtt újból tölthetett volna, az egész társaság eltűnt. Mindnyájan elefántokra ülve, a két tigris után indulunk s egyiket elefántról, a másikat hajtásban Howard meg is lövi. 7' 8" és 8' 4", szép két kifejlődött cobb. A sebesült félre vonult s nem birtuk megtalálni

Nagy az öröm az eredményen, s addig-addig nézzük a tigriseket, mig besötétedik, s ennek az a következménye, hogy eleinte együtt, később kisebb társaságokra oszolva, eltévesztjük altunkat, de éjfélre valahogy szerencsésen haza vergődünk. 19. Keggel egy nyomozásra kiküldött sarrahr jő jelenteni, hogy a sebesült tigrist látta, s hogy igen beteg. Egész nap hajtatunk, de nem látjuk, s igy azt tételezzük fel, hogy a számos barlangok egyikébe vonult kimúlni.

20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. Tigris nem volt, de több chitel és sambre lövetett.

27. Batthyány lő egy medvét.

28. Üres nap.

29. Végre van gara. Gerard előre megy a helyet körülnézni, s a mint hozzánk akar viszszatérni, egy kis nallah mellett megy el. Ebből ugrik ki a tigris s egyenest neki rohan. Gerard czéloz és vár; a mint azonban a tigris már csak nyolcz lépésnyire van, egy kis szakadékba ugrik s eltűnik, mielőtt Gerard reá süthette volna puskáját. Abban bizva, hogy a nagy melegben nem ment messzire, hajtatunk, de eredménynélkül.

30. A tegnapi helyet hajtatjuk meg. Már jó darabig tart a hajtás, amikor egy tigrist s három, csak pár hónapos kölyköt látok a tisztáson egyenest Annandalenak tartani. Ez a tigrisre lő s nem találja. Howard is lő s lövése súrolja a tigrist ; ez összerogy. Batthyány és Czetwertinsky elefánton mennek utánna s Batlhyány meg is lövi. Ezután a kölyköket keressük s kettőt sikerül is elfognunk, noha igen keményen védelmezték magukat. Igen mulatságos volt látni, ez alig 6" magas állatok mint attakirozták egyik óriási elefántunkat, Társaink a tigriseket nekünk átadván, az egyik Ikerváron, a másik pedig Oroszországban fogja napjait tölteni, ha valami nyavalya el nem viszi.

31. Batthyány egy párduez cobot, ezenkivül két vadkant s egy sombret lőtt. •if -v.

Junius 1., 2. Erősen ázunk.

3. Kiderül s hajtatunk. Egy roppant tigris jö Czetwertinskyre; első lövésére jelt ad s összeesik, a másodikra felkel s tovább megy. Czetwertinsky annyira meg van győződve hogy halálosan találta, miszerint második puskáját nem használja. Az elefántok előjővén, Czetwertinsky és Howard a tigris után mennek, de többé nem látják. A lövés helyét vizsgálva, egyik nagy fogának darabjait találjuk.

4. A tegnapi tigrist kerestük minden eredmény nélkül.

 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. még vadászunk, de már a monsoon megkezdődött, s igy bár a szó teljes értelmében körül vagyunk véve tigrisektől, mit sem tudunk végezni. Összeszedtük tehát sátrainkat s Agurba térünk vissza, hol pár napi időzés után bucsut veszünk barátainktól. kiknek ez élvezetes heteket köszönhettük nem »Isten hozzád«-at, de »viszontlátásra«-t mondva, a jövő meleg saisonban.

Srinagur, 1874. julius 7.

                                                                                                                            Báró Orczy Elek

 

 

Orczy Elek báró (1843-1916) és gróf Batthyány Elemér (1846 -1932) jó barátságban  voltak, közös szenvedélyeik a ló és a vadász sportok összekötötte őket. Mindketten reménytelen szerelmesek voltak és így agglegényként végezték.  De a tényleges fizikai sportok terén is megállták a helyüket. Példaként említem a korcsolyázást, 1870-ben a városligetben, az elsők között voltak.

Orczy Elek kapcsán nem tudok elmenni egy hír mellett. Anno a híres Kincsem ló kapcsán megesett, hogy Blaskovich Ernő 1875-ben hét egy éves lovát akarta megvenni Orczy. Hatot meg is vett, a hetedik árán nem tudtak megegyezni, ami nem is mutatott magából sok jót. Ebből a meg nem vett hetedik lóból lett a veretlen Kincsem, aki 54-szer futott és mindig győzött. Korában  a hasonló veretlen lovak 20 futam körül álltak meg. A cikk 1939.04.28.-án jelent meg az Újságban, de több forrás is hozza a sztorit.

   

v20230202