A nagy mesemondónk, Benedek Elek 1905-ben  kezdett bele egy nagy tervbe, hogy megírja a „Nagy magyarok életét”, amely a magyar történelem meghatározó személyeinek az életrajzait tartalmazza 18 kötetben. 1914-ig el is készült 13 kötettel, azonban az I. Világháború megakadályozta a befejezését.

Batthyány Lajos életéről az 1870. június. 13.-ai újratemetése kapcsán megjelent több életrajzi összeállítás is, melyek között erős hasonlóság figyelhető meg. Benedek Elek 1910-ben írta meg Batthyány Lajos gróf életét. Ajánlom az érdeklődők figyelmébe, mert egyedi módon mutatja be Batthyány cselekedeteit a lehetőségeinek tükrében. Rávilágít az országgyűlés és a közhangulat akkori állapotaira, leírja, hogy az adott pillanatnyi helyzet mit kívánt, vagy éppen mit engedett meg a miniszterelnöknek megvalósítani. Folyamatában mutatja be a szabadságharc történéseit, melybe beleszövi Batthyány döntéseit, tetteit és életét. Ezáltal többször nem is Batthyány élete a vezérfonal, hanem a szabadságharc eseményei. Benedek Elek szinte elmesélte ebben az írásban a szabadságharcot, Batthyány életére hivatkozva. Olvasásakor megelevenedik dallamos meseként és így a történet befogadása is könnyebb, mint egy feszes hangvételű  száraz történelmi leírás lenne.                               (Ugrás a lap aljára Az Én Újságom-hoz)

 

 

                                                                                                     Batthyány Lajos gróf

Magyarország első felelős miniszterelnökének koporsója fölött egy arany nyomású törvénykönyv hirdeti, hogy sohasem tért le a jog, az igazság útjáról. A törvénykönyv volt az a pajzs, melyet ellenségeinek fegyverei elé szegezett. Zivataros idők voltak, nem tudta vele még puszta életét sem megmenteni. A keleti népek emberáldozatokat hoztak, hogy haragvó isteneiket kibékítsék a magyar népnek is embereket kellett időről időre áldoznia, hogy a szabadság, a függetlenség istenét megnyerjék. Ártatlan áldozatok véréből táplálkozott a magyar szabadság. Ez áldozatok között talán egy sem volt ártatlanabb Batthyány Lajosnál.

Családja egyike volt Magyarország legősibb, leghatalmasabb családjainak. Birtokaik nagy része az osztrák határtól nem messze terjed el. Már ez is rákényszerítette őket, hogy mindig a királypárti magyarok sorában álljanak. Hűségüknek meg is volt a jutalma. A család tagjai csaknem kivétel nélkül a legelőkelőbb helyeket töltötték be.

A Batthyány család bőven adott az országnak püspököket, zászlós urakat, hadvezéreket, bánokat. Az utódoknak meg volt jelölve az az út, amelyen haladva nemzedékről nemzedékre emelhetik a család tekintélyét és vagyonát. A család egyik sarja, Batthyány Lajos, nádora volt az országnak, fia, József, bíboros-hercegprímás. Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy az ország első felelős miniszterelnöke szintén azon az úton kereste ifjú korában az érvényesülést, amelyet ősei kijelöltek számára. A királyt akarta szolgálni: 16 éves korában katona lett.

Magyarország első miniszterelnöke 1807. február 14-én született Pozsonyban. Atyja korán elhalt, anyja keveset törődött nevelésével. A fejlődő gyermeklélek irányítása idegenekre volt bízva. Ezek azonban nem tudtak megfelelni hivatásuknak. A dacos, vad gyermek nem hallgatott rájuk. Keveset tanult s inkább testedző sportokkal foglalkozott. Még szerencséje volt a fiatal grófnak, hogy otthon fékezhetetlen szilajsága miatt nem nevelhették s anyja kénytelen volt nevelőintézetbe adni. így került Bécsbe. Hogy a magyar nyelvet el ne felejtse, melléje egy jobbágyfiút adtak. Janinak hívták a kis inast. Annyira megszerette a fiatal gróf, hogy még végső rendelkezésében is megemlékezett róla.

A bécsi tartózkodás igen nagy hatással volt reá. Az új eszmék ekkor már a társadalomnak nagy részét meghódították. Ő is csakhamar megismerkedett velük s belátta azt is, hogy rendkívül sokat kell tanulnia, ha hazájának használni akar. Erős elhatározással hozzáfogott az elmulasztottak pótlásához. Nem akadályozta meg e törekvésében az sem, hogy elhagyta Bécset s Olaszországba indult, hogy megkezdje a katonáskodást. Még csak 16 éves volt, mikor Velence közelében lévő állomáshelyére ért. Katonáskodása közben jogot tanult s le is vizsgázott a zágrábi jogakadémián.

Idehaza az alatt már nagy volt az elégedetlenség. A nemzet reformokat kívánt. Batthyány lelkében ekkor az az átalakulás mehetett végbe, ami Széchenyiében. A katonai pálya nem tudta kielégíteni őt sem. Leköszönt hadnagyi rangjáról s átvette terjedelmes birtokainak kezelését. Már ekkor élt benne az az elhatározás, hogy a politikái pályán fogja keresni az érvényesülést s egész életét arra szenteli, hogy hazáját az új eszmék szellemében átalakítsa. Csak az hiányzik még, hogy a lelkében forrongó gondolatok utat találjanak. Ennek az ideje is elkövetkezett. Széchényi föllépése az országgyűlésen kijelölte számára is az utat. Ettől az időponttól kezdve hosszú ideig mintaképül tekinté a „legnagyobb magyart". Ő is külföldi tanulmányútra indult. Bejárta nemcsak a nyugati országokat, hanem a Keletet is. Utazásából hazatérve, feleségül vette Zichy Antóniát.

                                                

Batthyány Lajos gróf

Másfél évvel később a másik Zichy leányt Károlyi György gróf vette feleségül. Házassága útján tehát Batthyány szoros összeköttetésbe lépett az ellenzéki főnemességgel.

Az 1839-40-i országgyűlésen már a főrendiházi ellenzéknek egyik vezére volt. Széchenyi minden erejével arra törekedett, hogy a nemzet és kormány összeütközésbe ne kerüljenek egymással. Meg volt győződve róla, hogy eredményt csak úgy érhetünk el. Batthyány nem tartozott az óvatos politikusok közé. Szemét mereven függeszté a nemzet sérelmeire, s kezében a törvénykönyvvel hirdeté, hogy az igazságon ejtett sérelmeket orvosolni kell. Egy hatalmas áramlatot látott maga előtt, mely kitartóan ostromolta a törvényekből elébe emelt gátakat. Már ki is kezdte a védőműveket, már átszivárgott az abszolutizmus áradata s el fogja seperni a magyar függetlenséget, ha a réseket idejekorán be nem tömik. Ezért látjuk harcolni Batthyányt olyan lelkesen, mikor az ún. Ráday-ügy került szóba. Pest megye Rádayt választotta egyik követének. A kormány kifogásokat emelt Ráday személye ellen. Batthyány azt vitatta, hogy itt olyan elvről van szó, amelyben engedni nem lehet. Hiszen ha a nemzet nyugodtan tűri, hogy a küldött követek ellen a kormány bizonyos vétójogot érvényesítsen, elérkezhetik annak az ideje is, hogy az ellenzéki követeket perbe fogja s az országgyűlés képe olyan lesz, mintha kinevezet tanácsosok ülnének benne. Sok huzavona után a nemzet jogainak sérelme nélkül intézték el az ügyet. A kormány kijelentette, hogy nem akarja a szabad választás jogát érinteni. Az elv meg volt mentve, s Ráday leköszönt.

A nemesség, mely a vármegyében és az országgyűlésen a kormány törvénytelen intézkedéseivel szembeszállott, elszántan harcolt, megállotta helyét, de az ellenzék sorában mindjobban érezték annak a szükségét, hogy a védősereget új csapatokkal frissítsék fel. Ki kell terjeszteni a jogokat, hangzik egész Európában a jelszó, s hozzáteszik, hogy így kívánja az igazság. Ki kell terjeszteni a jogokat, fel kell szabadítani a népet, visszhangozza a magyar, ellenzék, mert így kívánja az igazság, így kívánja az ésszerűség. Új harcosok tömegére van szükség, hogy az ország függetlenségét biztosíthassuk. Az a program, melyért Batthyány és társai küzdenek, a Széchenyi programja, de míg Széchenyi egy alvó nemzetet akart vele fölébreszteni, most az életre támadt nemzet százszorosan visszhangozza, bővíti, erősíti a nemzetébresztő hangokat. Széchenyi megrémül a hatalmas visszhangtól, szeretné elcsendesíteni s közben megfeledkezik arról, hogy az ő szavai milliók szívében keltették fel a vágyat, a reményt, a sóvárgást s millió ajak egymás hangjától nekibátorodva követeli a reformokat, Ő még az álomból felriadt ingadozó embereket látja maga körül, holott egy lázas hadsereg áll körülötte, mely azt képzeli, hogy a hosszú álom csak pihenés volt s most megújult erővel kell pótolnia a mulasztottakat. A bűvész felidézte a szellemet, s nem bírt vele. Az a program, melyért az ellenzék küzd, mindnyájunk szerint a Széchenyi működésének következménye, de a mester már aggódva, ingadozva követi. Az ellenzék kibontotta zászlaját, melyre a jobbágyság felszabadítása, a vallás- és véleményszabadság volt írva. Fölvették programjukba az ősiség és hitbizományok eltörlését, a képviselő küldési jognak kiterjesztését a politikai jogok kiterjesztését. Ezek voltak a fontosabb kívánságok. E kérdések megoldásáról szólottak a követek utasításai.

Nem volt ez az egész ellenzéknek egységes programja. Voltak közöttük, kik jóval kevesebbel megelégedtek volna. Voltak olyanok is, kiket még ez sem elégített ki. Irányjelölő elvek voltak ezek inkább, mint kötelező programpontok. Az egész párt gondolkozását kiválóan jellemzik Batthyány következő szavai:

            „Ész, erény, becsületesség nincs kötve osztályhoz, sőt e tulajdonok sokszor megfordított arányban állanak a nemesi kiváltsághoz."

Nem voltak ezek forradalmi törekvések, csak a kormánnyal állottak szemben. A király tanácsosai ellen harcoltak, kik már évszázadok óta áttörhetetlen falként állottak a nemzet és uralkodója között. Mint egy sűrű, fekete felhő vették körül a királyt. Ha át is tört rajtuk a nemzet panasza, jajkiáltása, óhajtása, reménye, más színben látta azokat mindig az, akinek segíteni, orvosolni kellett volna. E tanácsosokra mondja Batthyány:

„Kezünkben a törvényt, szívünkben pedig jogunk helyességének tudatát hordván, kívánjunk igazságot kegyelmes urunk királyunktól azon szolgái ellen, kik azt merik remélni, hogy tetszhetnek a Fejedelemnek, ha a hű magyar ellen mindazt elkövetik, mi egy nemzetet lealacsonyít, bizodalmát elfojtja, ragaszkodását gyöngíti, sőt magát az ország nyugodalmát is felháborítja... Ha uruk dicsősége inkább szívükön fekszik, mint önmaguk status quója, lépjenek bátran a trón elébe, midőn igazolásra van szükség és ne rejtsék el magukat a trón mögé, annál kevésbé azonosítsák magukat a király szent személyével s tegyék ki őt azon népszerűtlenségnek, mit egyedül ők remélnek."

Az 1843—44-i országgyűlésen már Batthyány állott a főrendiházi ellenzék élén. Ennek az országgyűlésnek nem sikerült ugyan mindazt megvalósítania, amit az ellenzék célul tűzött ki, de sok fontos törvény jött létre. Batthyány nagy munkásságot fejtett ki s mindjobban távolodott Széchenyi felfogásától. Kossuth működésével sem volt mindenben megelégedve, de mégis sokkal közelebb állott hozzá, mint Széchenyihez. Széchenyi Kossuth működésétől azt várta, hogy előbb-utóbb kitör a forradalom, míg Batthyány csak a kiváló szónokot és hírlapírót látta benne, aki erősítheti az ellenzék törekvéseit, segítőtársa lehet neki Magyarország átalakításában. Tőle várta az elvek népszerűsítését, a tömegek megnyerését. Deáktól pedig az irányítást, a párt vezetését. Széchenyi aggodalmait egy izgatott lélek rémképeinek tekinté s minden erejével arra törekedett, hogy Kossuthot beválasszák az országgyűlésbe. Már ekkor Kossuthnak országos tekintélye volt. A legnagyobb megye választói ajánlták föl neki a követséget, a konzervatív párt mindent megkísértett, hogy veszedelmes ellenfelét megbuktassa, de a szabadelvű főrendek oly nagy korteskedést fejtettek ki a köznemesség nagy része előtt úgyis páratlanul népszerű Kossuth érdekében, hogy nagy szótöbbséggel megválasztották. Leírhatatlan volt a lelkesedés. E választásnál mérkőzött a két nagy párt. Kossuth győzelmét szerencsés előjelnek tekintették a párt további harcaira. Ezután ő vezettette az alsóház ellenzékét, Batthyány pedig a felsőházi ellenzéket. Mindkettőjük nevét rajongva emlegették híveik. A jövőt még nem látja senki sem. Csak egy lelki egyensúlyát vesztett férfi, az évtizedek munkáját féltő Széchenyi mondja Batthyánynak Kossuthra vonatkozólag;

„A trójai falovat viszitek be váratokba."

Régi barátja, most politikai ellenfelére vonatkozólag pedig már régebben bejegyezte naplójába: „Batthyányról mindinkább meggyőződöm, hogy vesztének indul. Ő a Rom istenének esik martalékául."

Az események feltartóztathatatlanul következtek egymásra. Az 1848-i pozsonyi országgyűlésen fontos elvi és kevésbé jelentős taktikai kérdésekben mérkőztek egymással a pártok, mikor váratlanul megjött a francia forradalom híre. E hírre egyszerre bekövetkezett a magyar nemzet tavasza. Azt érezhette a nemzet, mit a természet, mikor dermesztő téli napok után minden átmenet nélkül langyos tavaszi szellő költögeti a téli álmukat alvó fákat, mikor meleg napsugár simogatja a földből fejét kidugó millió csírát. A gondolatok, az érzések, melyekről suttogva beszéltek, melyek szinte elérhetetleneknek látszottak, melyeknek egy része csak lappangott a lélek mélyén, egyszerre életre támadtak, megvalósíthatóaknak látszottak. Tavaszi szellő suhant át egész Európán. A népek megrázkódtak, kiegyenesedtek s a felegyenesedő fiatal óriások egyetlen mozdulatára összetörtek azok a bilincsek, leomlottak azok az alkotások, melyek évszázadok óta akadályozták a szabad mozgást. A zúgó szellő országról országra repült s hozta magával a szabadság termékenyítő hímporát. A pozsonyi országgyűlés a helyzet magaslatára emelkedett s nagy küldöttséget menesztett Bécsbe, hogy az uralkodónak tudtára adja a magyar nemzet kívánságait. A király teljesítette a kívánságokat s Batthyány az ország felelős miniszterelnöke lett.

Minisztériumát hamar megalakította. Helyet foglaltak abban a nemzet legnépszerűbb, az ország legtekintélyesebb férfiai. Tagjai voltak a következők: Szemere Bertalan belügy-, Esterházy Pál a király személye körüli, Kossuth Lajos pénzügy-, Mészáros Lázár hadügy-, Széchenyi István közmunkaügyi, Eötvös József közoktatásügyi, Deák Ferenc igazságügyi miniszter. 

Az udvari párt nem egykönnyen adta ki a hatalmat kezéből. Megkísérlette, hogy a magyar kormány szerepét jelentéktelenné tegye. Az országgyűlés és a minisztérium befolyását meg akarta szorítani a pénz- és hadügyre nézve. A miniszterek közül néhányat felhívattak Bécsbe, hogy velök a megoldatlan és később sok zavart okozó kérdésekről tanácskozzanak. Fontosnak tartjuk e tanácskozás megemlítését, mert talán ez is okozója volt később Batthyány vesztének. Lefolyásáról a következőket mondja Szögyén, ki e tanácskozásokon az udvart képviselte,

„Erre - t.i. Szögyény javaslatának meghallgatása után - Batthyány szárazon és dacosan sürgette az országgyűlési kívánatok teljesítését. Ugyanezt tette hosszas és geniális modorában Széchenyi, de teljes tisztelettel a királyi család iránt. Legmérsékeltebben szólt Eötvös, ki nyíltan kijelenté sajnálkozását afelett, hogy a dolgok idáig jutottak; de az ellenállást most már ő is lehetetlennek tartotta. Ingerültebb volt Deák, bár lényegileg Eötvöshöz hasonlóan nyilatkozott."

Már-már úgy látszott, hogy kenyértörésre, kerül a dolog, mikor az udvar belátta, hogy engednie kell. Batthyánynak, e királypárti családból származó dúsgazdag főnemesnek nem tudták azonban megbocsátani, hogy „szárazon és dacosan" a nemzet kívánságai mellett foglalt állást.

Az új minisztériumot lelkesedéssel fogadta a nemzet. Az ország legjobbjai voltak benne s alig volt politikai párttöredék, amely a maga képviselőjét ott ne látta volna. A királyához törhetetlenül hű főúrtól a szélsőséges politikai nézeteket valló, csaknem köztársasági férfiúig minden pártárnyalat képviselve volt. Éppen ettől várták uralmának a tartósságát, pedig ez lett korai bukásának okozója. A széthúzó elemek a legelső alkalommal a fölmerülő kérdésekben olyan homlokegyenest ellenkező álláspontot foglaltak el, hogy alig tudott a minisztertanács hosszú vita után valamiben megállapodni. A minisztertanács egyik jegyzője írja róluk, hogy oly heves viták folytak, hogy több ízben kénytelen volt megkérdezni, miben történt a megállapodás. Viharos idők voltak, nem csodálkozhatunk rajta. Az országgyűlési pártok a miniszterek között levő vezéreket sodorták a végletek felé. Emberi erő már nem vezethette egységesen őket. Többen kedvetlenül is vállalkoztak a miniszterségre. Voltak közöttük, kik nem is értettek az ügyek intézéséhez. A minisztérium néhány tagját úgy választotta össze

Batthyány, hogy segítségükkel ellensúlyozza Kossuthot. Esterházy, Széchenyi, Deák csak azért nem mertek lemondani, mert attól féltek, hogy az uralkodó nem fog többé teljes minisztériumot kinevezni; a hadügy- és pénzügyminisztérium megszüntetésével pedig azonnal kitör a forradalom. Nem elég, hogy az országban nem volt katona, nem volt pénz, lázongtak a nemzetiségek, kívülről pedig leselkedett ránk a reakció, még a miniszterek is viszálykodtak s egymás ellensúlyozására törekedtek.

Legszerencsétlenebb volt a helyzete Batthyánynak, mert neki kellett volna irányítani a kormányt. Ha nem a legnagyobbakat választja miniszterekül, ha egységes törekvésű embereket választ maga mellé, sok félreértésnek, sok keserűségnek, talán magának a szabadságharcnak is elejét lehetett volna venni. Batthyány nem bírt minisztériumával, nem bírt a pártokkal. Az országgyűlés már ekkor lázas volt. Lázálmaiban semmit sem tartott megvalósíthatatlannak. Elveket állított föl jelszavakat hangoztatott s a jelszavakat hangoztató tömeg semmit sem törődött a dolog gyakorlati oldalával. Nem is csodálkozhatunk a dolog ilyetén alakulásán. Évtizedek megfeszített harcai után került uralomra az ellenzék, a hosszú küzdelem alatt kapott sebei még égtek, s hogy fájdalmairól meg ne feledkezhessék, lépten-nyomon azok és azok utódai állítottak most is akadályokat törekvései elé, akikkel hosszú ideig vívta elkeseredett küzdelmét. De most érezte hatalmát, s az akadályok még szilajabbá tették. Mikor a nemzetiségek is föltámadnak, s bármerre néz, nyílt és titkos ellenségek veszik körül, nem várhatjuk tőle, hogy a bölcs mérséklet útján maradjon. A miniszterek még készítik a törvényjavaslatokat, a békésebbek még csillapítják a vérmesebb szónokokat, de már érzik, hogy a javaslatból nem lesz törvény; már tudják, hogy hiába állanak szembe a pártokkal, átgázolnak azok rajtuk.

Batthyány a minisztérium mérsékelt tagjaival volt egy táborban. E mérsékeltek mindenikének lelkivilágát jellemzi az a levél, melyet Deák Ferenc intézett sógorához:

„De legsúlyosabb az - írja Deák -, hogy valószínűlég perfídia vesz körül minden oldalról; a király aláír mindent; mi annak folytán rendelkezünk, de segítségre, bizalomra, engedelmességre, kivált a katonai karnál nem találunk; mindenütt azt hirdetik, hogy mi űztük el a királyt s a császár nevével, de az ő akaratján kívül izgatnak ellenünk... Mi teszünk, amit tehetünk, de fegyver nélkül, pénz nélkül mire mehetünk, s még ezenfelül is minden oldalról szórt szemrehányások, keserűségek, vádak, kárhoztatások, hogy miért nem tettünk többet s nem teremtettünk fegyvert, pénzt és erőt: sem anyagi, sem szellemi erőnket nem növelik; sőt bizalmatlanságot gerjesztve irántunk és a polgárok egyes osztályai között is, még inkább lehetetlenné tesznek minden hatást. Örömest engednénk, legalább mi néhányan, másoknak, ügyesebbeknek, erősebbeknek; de minden megbomlásunk még inkább sietteti a közelgő anarchiát s ezt lelkünkre nem vehetjük; pedig talán nem hibázok, ha azt mondom, hogy magunk között is van egymás iránt, legalább egy iránt, bizodalmatlanság. Mindez, barátom, pokol a földön, látni a haza közelgő veszélyét, ott állni a dolog élén hatalom s tekintély nélkül, nem bízhatni senkiben és semmiben s érezzük azt, hogy életünk, becsületünk hihetőleg siker nélkül lesz kockáztatva és mégsem léphetni le ezen helyről a haza miatt s a legszentebb kötelesség miatt: ez kínos, iszonyúan kínos érzés."

Ilyen volt a minisztérium békés tagjainak hangulata. Az események intézése azokban már erősebb hatalmakra volt bízva. Egyfelől a magyar országgyűlés, a nemzet hangulatának megfelelően, egymás után követte el a törvénytelennek még nem mondható, de szakadásra, forradalom felé vezető lépéseket. Másfelől a királyi hatalmat maga számára lefoglaló kamarilla intézkedett a törvényes kormány háta mögött. A kormány két malomkő közé került, meg kellett őrlődnie, Ha a legnagyobb erőfeszítéssel kieszközölt valami rendeletet a lázongó nemzetiségek, elsősorban a horvátok ellen, vagy az országban állomásozó idegen katonaság engedelmessége ügyében, egy titkos kéz mindig meg tudta gátolni, hogy a kormánynak sikerei legyenek. A kamarilla bízott erejében, de bíztak a magyar radikálisok is, kiknek száma a napról napra elkövetkező sérelmek hatása alatt mindig nagyobb lett. A békét hirdetők kis táborát, a kivezető utat kereső politikusok kicsiny csapatát két oldalról támadta az áradat, forgatagba kerültek, melyből nem volt menekülés. A horvátok diadalittasan közeledtek a főváros felé, a szerbek az ország déli részén pusztítottak, Erdélyben és a tótok között nagyarányú nyugtalanság volt észlelhető. A határokon túl seregek állottak, melyekről nem lehetett tudni, mikor törnek be az országba, hogy a minden oldalról veszélyeztetett magyarságnak megadják a kegyelemdöfést. Nem volt már szükség józan, törvénytudó férfiakra, nem kellett már beszédeket tartani az országgyűlésen, kardra volt szükség, hogy az életet védelmezzük. Ebben a lázas, irtó levegőben mit tehetett volna az uralkodó kormány, mikor fent forradalminak nézték, lent pedig nem eléggé erélyesnek? A Batthyány-kormány lemondott s ezzel a zűrzavar a tetőpontra emelkedett. El volt vágva az az összekötő kapocs, melyen át a nemzetnek és királyának érintkeznie kellett. A törvényes fend felbomlott, az alkotmányos élet megszűnt, rettentő zűrzavar lett az országban. A Batthyány-kormány már nem teremthetett rendet a nagy zűrzavarban. Megbízták ugyan, hogy az ország ellenségei időt nyerjenek, új kormány alakításával, de az új Batthyány-minisztérium nem alakult már meg. Batthyány a megbízásról is le akart mondani, csak az országgyűlés ismételt kérése tartotta meg, hogy egy gyönge szál fűzze még a nemzetet uralkodójához. De reménye nem volt. A törvénykönyvet, melyre egész életén át hivatkozott, el lehetett már dobni. Vérrel írták a törvényt, karddal magyarázták. Nyilatkozataiból látjuk, hogy a békés kibontakozásban már nem tudott hinni. Sőt akadálynak tartotta magát. Akadálynak, mely útjában áll a nemzet erőkifejtésének.

„Mert ha már életét, egisztenciáját kénytelen egy nemzet védeni - szólott egy ízben -, s azon utolsó végletre jutott, hogy már nincs többé semmi reménysugara; akkor én is meg vagyok győződve arról, hogy a lojalitás némi tekintetben akadállyá is válhatik. Ugyanezért felszólítom a t. Házat, vegye komolyan fontolóra, ha vajon nem érkezett-e már azon végperc, melyben a nemzet azon legutolsó s legelszántabb, önvédelemre szorult, melynél a törvényességet nem képes, de nem is köteles többé tekintetbe tartani."

Batthyány azonban nem akarta követni a nemzetet erre az útra. Ő egész életében reformokért küzdött, törvényeket akart törvényes eszközökkel létrehozni; most meg átvette szerepét az erőszak. Úgy érezte tehát, hogy rá nincsen szükség. De míg miniszterelnöki megbízása tartott, arra törekedett, hogy a lázadó nemzetiségeket megfékezze. Lamberg meggyilkolása után a kibékülésnek még halvány reménysége is kialudt. Batthyány lemondott megbízatásáról, hazament birtokára. Most tűnik ki egyénisége a maga teljes nagyságában. Amit nem tehetett mint a király bizalmi embere, mint az ország felelős miniszterelnöke, azt most megteheti mint magánember.

Eddig kötelességé volt a megértés útjait keresni; eddig visszariadt attól, hogy a nemzet szabadságának elvesztése az ő nevéhez fűződjék; most mint magánember azt tartja kötelességének, hogy a tőle telhető erővel segítségére siessen nemzetének. Volt jobbágyait fölfegyverezte s mint nemzetőr maga is közéjük állott.

Egy csekély töredék még volt az országgyűlésen, amely nem adta föl a reményt, hogy a kibékülés útjait meg lehet találni. Ennek a töredéknek a biztatására Batthyány ismét visszatér az országgyűlésre. Azt remélte, hogy használhat a béke ügyének, mint képviselő.

Az alkalom csakhamar elérkezett a szereplésre. A sikertelen harcok miatt nagy fejetlenség volt a fővárosban. Windischgratz, a császári hadak fővezére, már közeledett Pesthez s a nemzeti kormány elhatározta, hogy az országgyűléssel együtt Debrecenbe távozik, az üres fővárost átengedi egy kardcsapás nélkül a hercegnek. Mielőtt azonban távozott, az országgyűlés küldöttséget választott, melynek az volt a hivatása, hogy a császár vezérétől fegyverszünetet kérjen és lehetővé tegye, hogy a fegyverszünet alatt alkudozásokba kezdjenek az új osztrák császárral, az ifjú Ferenc Józseffel. Az országgyűlés Majláth György országbírót, Majláth Antalt, Lonovics Józsefet, Batthyány Lajost és Deák Ferencet választotta a nehéz tisztségre. A küldöttség Bicskén találta a herceget. Majláth Antal és egy tiszt jelentették be előre a magyar követek megérkeztét. Windischgrátz tudakozódott a nevek után s mikor felsorolták a küldöttek neveit, kijelentette, hogy „ehrenwerthe Namen". Hozzátette azonban, hogy Batthyányt nem fogadja. A csonka küldöttség mégsem akarta megkíséretlenül hagyni a kibékülést, elment a teljes hatalommal felruházott vezérhez s előadta az országgyűlés üzenetét. Windischgrátz kijelentette, hogy alkudozásról szó sem lehet, csak föltétlen meghódolásról. A válasz elhangzása után még egy darabig ott időztek a magyar követek s beszélgettek a herceggel. Mikor Deákot bemutatták, megkérdezte tőle: Ugye rég leköszönt a miniszterségről? Deák rögtön megértette, hová céloz kérdésével. Nyugodtan válaszolt: „Mikor többi társaim, mikor Batthyány is." „De - felelt á fővezér - Batthyány még azután is miniszterelnök maradt s rendezte a fegyveres támadást." Deák észrevette, hogy a kamarilla készíti már a volt miniszterelnök számára azt a hurkot, mellyel meg akarja fojtani. Ezért nyomban helyreigazította a herceg szavait: „Őt - szólt - őfelsége bízta meg új minisztérium alakításával, ami nem sikerülvén, ő is leköszönt."

A magyar küldötteket nem bocsátotta el a táborból azonnal a herceg. Már-már azt hitték, hogy fogságban fogják őket tartani. Batthyány aggódva kérdezte Deáktól, hogy nem érheti-e Őt valami baj. Nyugtalanságra neki volt a legtöbb oka, hisz a herceg maga elé sem bocsátotta. Deák azt tanácsolta neki, hogy meneküljön. Nyugodt időben ugyan nem történhetnék semmi baja, de a lázas időkben nem számíthatók ki előre az események. Erre kiáltott föl Batthyány:

„Ah, egy pár hitvány év miatt csak nem leszek szökevény!" Meg sem fordult a fejében az a gondolat, hogy halálra is ítélhetik.

A küldöttek működésük eredménytelenségéről jelentést küldtek a debreceni országgyűlésnek, ők pedig Windischgrátz táborával bevonultak az ország fővárosába. Itt megengedték nekik, hogy lakásukra távozzanak. Batthyány most elmenekülhetett volna, de nem is gondolt a szökésre. Sógorának Károlyi Györgynek palotájában szállt meg. A Károlyiak palotája már meg volt rakva osztrák tisztekkel. E palotában lakott a horvát bán is. Néhány szoba maradt a család használatára. 1849. január 9-én (Bártfay naplója szerint) éppen vacsoránál ült a család. Néhány vendég is volt jelen, kik figyelmesen hallgatták Batthyányt. Éppen arról beszélt, amit az osztrák táborban tapasztalt: Ekkor jelentette a komornyik, hogy egy osztrák tiszt akar belépni. Károlyi György elébe sietett, hogy megtudja jövetelének célját. Ahogy kilépett a folyosóra, már rosszat sejtett: a tiszt háta mögött egy csoport fegyveres állott. A katona belépett a szobába, hol már fölkelt székéről Batthyány. A katonák közrevették Magyarország első miniszterelnökét, kinek rendeleteit a nádor mindig jóváhagyta s vitték magukkal a börtönbe.

A gőgös Windischgrátz azt hitte, hogy a magyar csapatok rövid idő alatt leteszik a fegyvert. De bár az ország fővárosa az ellenség kezébe került, az igazi kétségbeesett harc csak ezután kezdődött. A forradalom izzó légkörében, a végveszély napjaiban mindazok a nagy tulajdonságok, melyek a magyart egy évezreden keresztül megtartották, eddig jelentéktelen embereket emeltek magasba s a magasban levőket oly óriásokká tették, mintha egy élni akaró faj minden életereje költözött volna beléjük. A harag, a méltatlankodás, a kétség, a fájdalom és düh megszázszorozták a nemzet erejét s a megsértett igazság, a megbántott nemzeti önérzet oly erőt kölcsönzött a gyakorlatlan, hiányos fegyverzetű honvédeknek, hogy 1849 tavaszán a gőgös császári seregeknek menekülniük kellett. A magyar csapatok a fővároshoz közeledtek s az osztrákok innen is kénytelenek voltak elvonulni. Foglyaikról azonban nem feledkeztek meg. Vitték magukkal Batthyányt is. Az a pör, melyet Windischgrátz indított ellene, még nem volt ekkor, befejezve. Batthyány ugyanis nem akarta magát a haditörvényszék előtt védeni. Követelte, hogy magyar bírák elé állítsák. Csak akkor védekezett, mikor azzal vádolták, hogy része volt a bécsi nép fölkelésében és így okozója lett a lámpavasra akasztott Latour tábornok halálának. E rágalom ellen minden erejével tiltakozott s még ellenséges érzelmű bírái előtt is sikerült ártatlanságát bebizonyítania.

A honvédek diadalmas előrevonulása félbeszakította a pört. A pesti foglyok szomorú csapata elindult a sereggel Ausztria felé! Útközben kétszer is ki akarta szabadítani a nép a foglyokat s egy ízben éppen Batthyány volt az, ki lecsillapította a lázongó népet. A laibachi várba vitték őket s itt folytatták Batthyány vallatását. A vallatásra leküldött hadbírák elhitették vele, hogy hamarosan kiszabadul, ha felel kérdéseikre. Ez indította arra, hogy idegen bírák előtt védekezett. Minden vádpontra megfelelt írásban. Még most sem volt oka arra, hogy élete miatt aggódjék. Nyugodt volt a lelkiismerete. A hadbírák zaklatásánál jobban fájt neki az a hír, hogy nemzete április 14- én eltépte azt a szálat; mely évszázadokon át fűzte a Habsburgokhoz. A debreceni nagytemplomban megfosztották trónjától a Habsburg-családot. Batthyány megrémült erre a hírre. Eddig élt benne a remény, hogy a harcok csak az erők mérkőzései; örült a sikereknek, mert azt hitte, hogy ezek az uralkodót mérsékletre, a magyar kívánalmak teljesítésére fogják kényszeríteni. A debreceni határozat óta nem lehetett szó megegyezésről. Teljes győzelemnek, vagy teljes vereségnek kellett következnie valamelyik félre. Ezt akarta Batthyány megakadályozni. Féltette nemzetét nemcsak a vereség, hanem a győzelem következményeitől is. Olyan családból származott, mely sohasem törekedett Magyarország elszakítására. Batthyány a fogságban rémképeket látott. Szeretett volna ott lenni a debreceni gyűlésen, hogy a feltámadt szenvedélyt elfojtsa. Feltámadt Prométheusznak érzé magát, ki elhozta a függetlenség és szabadság tüzét nemzetének s most tétlenségre, kárhoztatva azt kell látnia, hogy népe nem tud a tűzzel bánni, lángra lobbantotta hazáját s a most magasra lobogó lángtenger el fogja emészteni nemcsak azokat, kik éleszték, hanem évtizedek keserves munkáját is. Kétségbeesve nézett kelet felé s megfeledkezett arról, hogy a porig alázott ellenség őt tekinti gyújtogatónak s lesi az alkalmat, hogy megfojthassa. A magyarországi tűzvész az ő börtönajtait is nyaldosta s ő csak arra gondolt, hogyan lehetne lecsendesíteni. S a börtön csendjében ez még lehetőnek látszott előtte. Mikor ő otthagyta az országgyűlést, a törvényes rendnek, a kiegyenlítésnek sok híve ült még a képviselők között. Egy ingadozó, megdöbbent, részben megfélemlített tábort hagyott el, mely azonban azóta a diadalok hatása alatt teljesen átalakult. Az ingadozókból, a megdöbbentekből, a megfélemlítettekből haragvó oroszlánok lettek, kik meg voltak győződve, hogy Magyarországot a poklok kapui sem dönthetik meg. De Batthyány nem ismerte az országgyűlés hangulatát s felajánlta szolgálatait hóhérainak. Nemes gondolkozására, politikai törekvéseire, hazafiságára élénk világot vet az a levél, melyet börtönéből ellenségeinek írt:

„Ezennel tehát ajánlatot teszek - írja többek között - az országban minden befolyásomat s annyi, előttem ismeretes monarchiai elemek segedelmét is fölhasználni. És bár sem a személyes veszélyt, melynek ezáltal magamat kiteszem, sem ezen önként elvállalt feladat nehézségeit, sem végre a bizodalmat, melyet végre ez oldalról igénylek, kelleténél kevesebbre nem becsülöm: mégis mindezen tekintetekből származható ellenvetéseket megcáfolt a bennem élő azon meggyőződés, hogy kötelességérzetemnek, mint királyom hű alattvalója, nemkülönben mint jó hazafi, utolsó leheletemig tartozom eleget tenni azáltal, hogy semmi egyéni tekintetből ne hagyjam magamat visszaijeszteni, szolgálatomat felajánljam oly ügyben, melynek lehető sikerülte annyira üdvössé válhatnék, hogy maga a siker bizonytalansága is bőségesen igazolhatja a kísérletet. Biztosításul annak, hogy a meghatározandó időre visszatérek, mást ugyan nem nyújthatok, mint egy mindig szeplőtlen jellemnek becsületszavát, de legyen ez elég azon szent érdekék tekintetében, melyek egyedül bírhattak rá, hogy e soroknak és az azokban foglalt ajánlatomnak figyelmét igényeljék."

Nem volt már szükség közbelépésre. A bosszúért lihegő bécsi kormány az orosz cárhoz fordult segítségért. Nagy fekete rajok özönlöttek észak felől a Kárpátok felé, hogy zsarnokuk parancsszavára legázolják Magyarország függetlenségét. Az orosz cárnak érdekében állott, hogy a szabadságot vérbe fojtsa s a nagy eszmék utolsó harcosaira olyan csapást mérjen, hogy Európa népei még ne is álmodozhassanak többé a népszabadságról. Hatalmas seregét Magyarország ellen indította: hadd forrjon össze a népek képzeletében a szabadság gondolata égő városokkal, haldoklók sóhajával, bebörtönözöttek szenvedéseivel. Irtózzon a nép a szabadságnak még csak gondolatától is.

Batthyánynak a sorsa még az ítélet kimondása előtt meg volt pecsételve. A hadbírák ugyan a legtöbb vádpont alól felmentették s csak várfogságra ítélték, de az osztrák miniszterelnök s az egész udvari párt életét kívánta kioltani. Az első ítélet után újabb vizsgálatot indítottak ellene. Megvolt már ekkor a kamarillának az alkalmas emberé, ki néhány ártatlan kiontott emberéletért nem érzett lelkiismeret-furdalást. Haynau volt Magyarország teljes hatalommal felruházott ura. Batthyányt tehát Pestre szállították, hogy egy olyan ember körmei közé kerüljön, aki nem ismeri a kegyelmet! Az Újépületben kapott helyet a többi politikai foglyok között. Itt ült már azoknak a férfiaknak legnagyobb része, kik azt hitték, hogy nemcsak joguk, hanem kötelességük minden oldalról szorongatott fajuknak segítségére sietni. Itt ültek s várták ítéletüket. A megtorlásra készülődő hatalom csak Komárom feladására várt. Még mindig fél a haldokló oroszlántól.

Komárom feladása után hozzáfogtak a bosszú kielégítéséhez. Az aradi és budapesti foglyok kínálkoztak elsősorban áldozatoknak. Batthyány Lajost október 5-én vitték a haditörvényszék elé, hol az fölolvasta a rá vonatkozó ítéletet. Az ítélet következőképpen hangzik:

„Gróf Batthyány Lajos, pozsonyi születésű, negyvenéves, katolikus, részint bevallotta, részint reá törvényesen bebizonyult, hogy előbbi magyar miniszterelnöki minőségében oly határozatokat alkotott, hajtott végre, melyek által Magyarországnak a márciusi törvényekben engedett igazgatási határai átlépettek, Magyarország és a császári királyi örökös tartományok között a pragmatika szankció által megállapított törvényes kapocs megtágíttatott s a státusalkotmány erőszakos felforgatására vezető veszélyek idéztettek elő; nemkülönben azzal, hogy miniszteri hivatalának múlt évi október 3-án történt letétele után, a fölkelők soraiba állás, a fegyveres ellenszegülésre nyilvános felhívás és az őfelségétől feloszlatott országgyűlésbe ismét belépte által a forradalmi pártot erősítette és tanítgatta, felségsértés miatt a státuskincstár kártalanítására fordítandó összes vagyona elvesztésével, kötél általi halálra ítéltetett, mely ítélet megerősítés és kihirdetés után rajta október 6-án reggel 7 órakor végrehajtatik".

Az első felelős miniszterelnököt az uralkodó vonta felelősségre, bűnösnek találta, halálra ítéltette. Óh, másképp gondolta ezt a nemzet, mikor Batthyány és kiszemelt minisztertársai örömujjongás közepette hozták le Bécsből az új törvények megerősítését! Az örömujjongás a közszabadság biztosításának szólott. A nemzet azt hitte, hogy jogai biztosítva vannak, mert az országgyűlés felelősségre vonhatja a király alkotmányellenes miniszterét; most pedig azt kellett látnia, hogy az alkotmányt védő minisztert a király ítéli halálra. Az ítélet jószágvesztésre szóló mellékletével ismerős volt Magyarországon. A múlt idők szele lebbent át a hazán, magával hozva mindazt a könnyet, gyászt, keserűséget, amit a magyarnak mindannyiszor el kellett szenvednie, valahányszor néhány fia nagyon magasra nőtt s porba tiprott nemzetét föl akarta emelni, hogy az egyenes járáshoz szoktassa.

Batthyány tiltakozott az ítélet ellen. Hasztalan. Siralomházba vitték, hogy másnap végrehajtsák rajta a halálos büntetést. Hadbíróitól csak azt kérte, hogy ne bitón végezzék ki. Ez a meggyalázó és borzalmas halál megrettentette. De ellenségei kevésnek tartották számára a főbelövést, a hadbírák, természetesen, maguktól mit sem segíthettek. Ők csak eszközök voltak mások kezében. De Batthyány mindenáron menekülni akart az akasztástól. Volt egy kis velencei tőre, mely elkerülte őrzői figyelmét. Az ítélet kihirdetése után ebben látta szabadítóját. A siralomházban lefeküdt, takaróját magára húzta s kis tőrével borzalmas sebeket ejtett nyakán és testének más részein. A fájdalmat egy jajkiáltás nélkül viselte el és bizonyára sikerül meg is ölnie magát, ha a nagy vérvesztés következtében el nem hagyja ereje. Reggel megjelent a fogházőr, hogy felköltse.

Nem mozdult. Mikor takaróját megemelték, látták, hogy vérbe fagyva fekszik ágyán. Az orvosok bekötözték sebeit s izgatószerekkel erősítették. Az akasztást azonban nem lehetett végrehajtani. Délután 5 órakor értesítették, hogy golyóval fogják kivégezni. A sok vérvesztés miatt roskadozva indult a vesztőhely felé. Majd összeszedte minden erejét, hogy félelemnek ne tulajdonítsák roskatag járását. A katonák már vártak rá töltött fegyverrel Hat vadászkatona előlépett s a vezénylő tiszt felemelte karját „Éljen a haza!" szólt Batthyány. A vadászok fegyverei eldördültek s a magyar föld beitta vérét egyik legnemesebb fiának. A katonai hatóság még az eltemetés körül is nehézségeket okozott. Sok viszontagság után a Ferenc-rendi barátok sírboltjába temették. 1869. június 9-én hamvait érckoporsóba tették s nagy pompával kísérték a Kerepesi temetőbe, mostani nyugvóhelyére:

Halála előtt búcsúlevelet intézett feleségéhez. Búcsúlevelet, mely egyúttal végrendelete is. Egyenességére, nemességére, jószívűségére világot vet e levél. Méltó arra Magyarország első miniszterelnöke, hogy megismerkedjünk azokkal a gondolatokkal, melyek a siralomházban foglalkoztatták. Hangzik e búcsúlevél a következőképpen:

„Drága, kedves nőm! Hasztalan reméltünk, az emberiesség utolsó szikrájában, midőn egymást látók, ezt is megtagadták tőled. Ismétlem tehát e sorokban mélyen érzett kijelentését legforróbb hálámnak és csodálatomnak a te tiszta szerelmed mindazon kincsei iránt, melyeket megérdemelni sohasem tudtam, s oly igaz, aminthogy a halál küszöbén állok, ez bennem a hibának egyetlen tudata, mit magammal a sírba viszek.

Ezen ünnepélyes órában esküszöm neked, hogy király és birodalom iránti árulásnak soha még csak gondolata sem fért lelkemhez. Hogy a hazának nem kevésbé híve voltam és vagyok, ki fogja most kétleni? És ezért halok én meg; a törvény, a király esküje volt az én szabályom és ettől sem jobbra, sem balra nem engedtem magamat eltántoríttatni; viam meam persecutus sum (utamat követtem) és ezért ölnek meg engemet. Ennyit a nyavalyás politikáról, megnyugtatásodra, bár arra neked nincs szükséged, ki egymagad sohasem estél irányomban tévedésbe. A gyermekeket csókold s áldd meg nevemben. Ne szégyelljék, nem kell szégyellniük magukat apjuk miatt. Előbb vagy utóbb azokra háramlandik vissza halálom gyalázata, kik engem hálátlanul és igazságtalanul gyilkolnak meg. Hagyd el most az országot a gyermekek miatt; itt az ő jövőjük csírájában megmérgeztetnék. A te vagyonod elég leend nekik; jobb egy szerény sors, mint az alamizsna azok kezéből, kik őket árvákká tették. Az én szegény, jó, kedves nővérem! Menj mindjárt hozzá, szükségtek leend egymásra, hogy egymást támogassátok! Szegény jó Jancsimat ajánlom neked, lásd el őt, megérdemelte irántam. A gyalázattól, melyet nekem szántak, menekülni remélek. Evégre van nálam egy szabadító. (Kis tőrére céloz.) És most még egy búcsúcsókot. Isten veled. Szívemben egyedül képeddel, ajkaimon a te neveddel halok meg. A viszontlátásra.

„Halálának gyalázata" visszahárámlott azokra, kik álnok módon, jogtalanul végeztették ki a hazájához és királyához egyaránt hű férfiút. A nemzet pedig besorozta halhatatlanjai közé, kik a béke napjaiban a csendes munkára ösztönözték, a viharos napokban a kivezető utat mutatják, a végveszély pillanatában harci kürtöt fognak kezükbe, a szenvedés óráiban vigasztalnak. Az idők folyamán még nőni fog dicsősége, hóhérainak emléke pedig csak azért nem tűnik el nyomtalanul a semmiségbe, mert egy Batthyány Lajost végeztek ki.

 

 

Benedek Elek (1859 – 1929) székely-magyar mesemondó. Nem merészkednék életrajzot felvázolni ide, mert hiányos lenne. De biztatom az érdeklődőt, hogy keressen rá a neten és sok dologgal gazdagabban fog felállni a számítógépe mellől.

Mesébe illő ahogy megismerkedik feleségével, Fischer Máriával és ahogy eltávoztak egyszerre. Ő volt az, aki képes volt a meséi által nemzedékeken keresztül az ifjúság szájába adni az ékes magyar nyelvezetet.

1889-ben elindította az első magyar gyereklapot „Az Én Újságom” at. Trianon után visszament Székelyföldre, szülőfalujába Kisbacon-ra és ott szerkesztette a „Cimbora” gyerekújságot. Amely kiadásának harca nagy mértékben hozzájárulhatott a halálához, ne feledjük 1929-et írtunk, a világválság idejét.

Budapesten bölcsészetet tanult, újságíró, országgyűlési képviselő, író volt. Amikor kilátástalanságában öngyilkos akart lenni, az egyik barátja kiveszi a pisztolyból a golyókat és így nem sikerül neki. Pár órával később így elolvashatja az „Ellenőr” lapban a majd egy évvel korábban beküldött írásait. Ráadásként jön még az a hír is, hogy az egyik népköltészeti gyűjteményük is hamarosan kiadásra kerül . Ilyen az élet?

 

Az előző bekezdés utolsó kérdésére gyorsan választ is kaptam!

Az élet tréfájaként, vagy a sors kezeként a fenti sorok leírásának másnapján kezembe került a piacon az "Az Én Újságom" 1901-es év példányai bekötve, erősen viseltes állapotban.

Az újság 1899. december 15-én indult vasárnaponkénti megjelenéssel és 1944-ben szűnt meg. Benedek Elek és Pósa Lajos voltak az első szerkesztők. Később már csak Pósa Lajos szerkesztette a lapot, de Benedek Elek továbbra is írt saját és álnéven benne.

Olvasni tudó gyerekeknek írták, de egyes írások témája sokkal mélyebbek voltak. Pár példát kiemeltem, melyek nagyon is felnőtt kérdéseket feszegetnek, mint a becsület, a hazafiság, a tisztelet és a megvásárolhatóság.

A könyvre kattintva elolvashatók az alábbi rövid írások:

Lőrinczy György - Tisztelet a hősnek

Hermann Ottóné - Melyik különb?

Benedek Elek - A dicsekvők

Nádi Hegedüs - Három fekete golyó

v20161128